Συστήματα ποιότητας μαρμάρων

Συστήματα ποιότητας στα μάρμαρα

Με τον όρο ποιότητα εννοούμε το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος μαρμάρου ή υπηρεσίας που στοχεύουν στη ρητή ή μη ρητή ικανοποίηση διατυπωμένων αναγκών. Ο διεθνής ανταγωνισμός έχει οδηγήσει, τόσο τις βιομηχανικές εταιρίες όσο και τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, σε νέες ιδέες όπως

– Την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών,
– Την ανάπτυξη συνεργασιών με προμηθευτές και
– Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

Η έννοια της ποιότητας άρχισε για πρώτη φορά να συζητείται στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Τότε ιδρύθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου που ασχολήθηκε όμως με θέματα τυποποίησης. Τελικά και στη χώρα μας στο θέμα της οργάνωσης αρχών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας πρωτοστάτησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το 1978 ιδρύθηκε ο ΕΛ.Ο.Τ. που από τότε αποτελεί τον κύριο φορέα του κράτους στα θέματα ποιότητας.

Ένα σύστημα ποιότητας πρέπει να καθορίζει το συστηματικό έλεγχο του σχεδιασμού και των παραγωγικών διαδικασιών στο μάρμαρο, καθώς και τα αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι σχετικές με την ποιότητα εργασίες έχουν γίνει ορθά. Από τα διάφορα πρότυπα που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει, το επικρατέστερο όλων σήμερα είναι η σειρά ISO 9000 που εκδόθηκε το 1987. Αυτή αποτελείται από πέντε επί μέρους πρότυπα τα εξής:

• ISO 9000: Management ποιότητας και πρότυπο διασφάλισης ποιότητας: Οδηγίες επιλογής και χρήσης.
• ISO 9001: Συστήματα ποιότητας, μοντέλο διασφάλισης ποιότητας σε σχεδίαση / ανάπτυξη προϊόντος μαρμάρου, παραγωγή, εγκατάσταση και επιδιόρθωση.
• ISO 9002: Συστήματα ποιότητας, μοντέλο διασφάλισης ποιότητας σε παραγωγή και εγκατάσταση προϊόντος μαρμάρου.
• ISO 9003: Συστήματα ποιότητας, μοντέλο διασφάλισης ποιότητας σε τελική επιθεώρηση δοκιμές προϊόντος μαρμάρου.
• ISO 9004: Management ποιότητας οδηγίες (περιγραφή) στοιχείων συστήματος ποιότητας.

Η σειρά προτύπων ISO 9000 δεν είναι τεχνικού περιεχομένου, δηλαδή δεν καθορίζει ούτε προδιαγράφει τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα πρότυπα αφορούν την τεκμηρίωση των τεχνικών διεργασιών και των ενεργειών του management που είναι αναγκαίες στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη. Τα στοιχεία και οι λειτουργίες που επιβάλλει η σειρά προτύπων ISO 9000 σε μια επιχείρηση αναφέρονται περιληπτικά στη συνέχεια:

Υπευθυνότητα της Διοίκησης. Εκφράζεται με τη δέσμευση της για πολιτική ποιότητας, για ύπαρξη στόχων και συστήματος ποιότητας στο χώρο του μαρμάρου.

Αρχές συστήματος ποιότητας. Το σύστημα ποιότητας εφαρμόζεται και επιδρά σ’ όλες τις εργασίες σχετικές με την ποιότητα του προϊόντος μαρμάρου ή της υπηρεσίας. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένο και ειδικότερα πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες ποιότητας και έντυπα συστήματος ποιότητας, προγράμματα και αρχεία ποιότητας αι διαδικασίες για τον έλεγχό του.

Ποιότητα στο marketing. Πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή αποτύπωση και καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών και η κατάλληλη κοινοποίηση τους μέσα στην επιχείρηση.

Ποιότητα στη σχεδίαση και τις προδιαγραφές. Η σχεδίαση και ο καθορισμός των προδιαγραφών του προϊόντος/ύπηρεσίας μαρμάρου πρέπει να αντανακλούν επακριβώς τις απαιτήσεις των πελατών όπως τις αποτυπώνει το marketing·της επιχείρησης.

Ποιότητα στις προμήθειες. Οι προμήθειες πρέπει να γίνονται με προγραμματισμένο τρόπο, να ελέγχονται και να αξιολογούνται διαρκώς. ·

Ποιότητα στην παραγωγή. Ο σχεδιασμός της παραγωγής πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε όλα τα προϊόντα μαρμάρου να παράγονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες που περιλαμβάνουν ειδικούς ελέγχους των υλικών που χρησιμοποιούνται, του εξοπλισμού της παραγωγής, των παραγωγικών διαδικασιών, του προσωπικού κ.λ.π. Οι εργασίες της παραγωγής πρέπει να περιγράφονται, στο βαθμό που απαιτείται, από γραπτές οδηγίες.

Έλεγχος της παραγωγής. Πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων μαρμάρου, έλεγχο του εξοπλισμού και της συντήρησης, έλεγχο ελαττωματικών προϊόντων, έλεγχο αλλαγών και κατάστασης επιθεώρησης, τεκμηρίωση και ειδικές εργασίες. Για τη διαχείριση των σφαλμάτων η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει την άμεση αναγνώριση των ελαττωματικών προϊόντων και το διαχωρισμό τους από τα καλά, τον έλεγχο, διερεύνηση και διευθέτηση του ελαττώματος τους, καθώς και ενέργειες για την πρόληψη της επανεμφάνισης του προβλήματος. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να περιλαμβάνουν καθορισμό υπευθυνότητας για την πραγματοποίηση της διόρθωσης, εκτίμηση της σοβαρότητας του προβλήματος, διερεύνηση των πιθανών αιτίων, ενέργειες πρόληψης, έλεγχο διαδικασιών, διευθέτηση προβληματικών / ελαττωματικών προϊόντων και δομικές αλλαγές.

Διαχείριση – Αποθήκευση – Σήμανση – Συσκευασία – Εγκατάσταση – Παράδοση. Όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνονται με ελεγχόμενο, τεκμηριωμένο και σαφώς προδιαγραμμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος.

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία για ορισμένο χρονικό διάστημα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ώστε να υπάρξει αρκετό αρχειακό υλικό για αξιολόγηση, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση και πιστοποίηση από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα-οργανιομό πιστοποίησης. Αυτή η αξιολόγηση συνήθως περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

– Αίτηση της επιχείρησης για λήψη οικονομικής προσφοράς από φορείς- οργανισμούς πιστοποίησης.
– Επιλογή φορέα-οργανισμου και κατάθεση σχετικής αίτησης αξιολόγησης – πιστοποίησης.
– Υπογραφή σχετικής σύμβασης.
– Έλεγχος πληρότητας τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
– Τυχόν συμπληρώσεις ή διορθώσεις στην τεκμηρίωση και τελική αποδοχή της.
– Επίσκεψη αξιολόγησης.
– Διορθωτικές ενέργειες και επίλυση των τυχόν προβλημάτων.
– Απονομή πιστοποιητικού.
– Περιοδικός έλεγχος του συστήματος και διατήρηση σε ισχύ του πιστοποιητικού.

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχούς της βελτίωσης είναι πιστοποιημένη κατά ISO από το 2004. Θέλετε να μάθετε περισσότερα;;; Καλέστε μας στο 210-6827496 ή επισκεφτείτε κάποια από τα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα για να βρείτε περισσότερες φωτογραφίες και πληροφορίες.

Μάρμαρα Νικολάκη – Όριο μας η φαντασία σας

Carrara Marble

Video: Εξόρυξη μαρμάρου Carrara


Video: Εξόρυξη μαρμάρου Carrara. Το συγκεκριμένο εντυπωσιακό βιντεάκι έχει γυριστεί στις Ιταλικές Άλπεις όπου εξορρύσεται και το μάρμαρο Carrara. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο μάρμαρο;;; Κάντε κλικ στο παρακάτω link και θα βρείτε πληροφορίες και τιμές για τα μάρμαρα Carrara. Link: Μάρμαρα Carrara Θέλετε να μάθετε περισσότερα;;; Καλέστε μας στο 210-6827496 ή επισκεφτείτε […]

Περισσότερα
ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Πως να γυαλίσετε ένα μάρμαρο


Πως να γυαλίσετε ένα μάρμαρο … Όμορφο, αλλά ευαίσθητο, το μάρμαρο είναι το πιο δημοφιλές είδος φυσικού πετρώματος για την διακόσμηση του σπιτιού. Όταν εκτεθεί σε καθημερινή φυσιολογική φθορά, το μάρμαρο μπορεί εύκολα να αποκτήσει γρατσουνιές που μειώνουν την φυσική του λάμψη και την απαλή αίσθηση. Για να αποκατασταθεί η μεταξένια εμφάνιση του πρόσφατα στεγανοποιημένου […]

Περισσότερα
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες

Φυσικομηχανικές Ιδιότητες μαρμάρων


Η ποιότητα και κατά συνέπεια η καταλληλότητα ενός διακοσμητικού πετρώματος για χρήση του σε διάφορες κατασκευές καθορίζεται από μια σειρά παράγοντες οι κυριότεροι των οπίων είναι: Η χρωματική και αισθητική του εμφάνιση Η παρουσία φλεβιδίων, η διάταξη και το χρώμα τους Η παρουσία και η συχνότητα εγκλεισμάτων και “λεκέδων” Οι φυσικομηχανικές του ιδιότητες Από τους […]

Περισσότερα
Πως γίνονται οι χρεώσεις

Πως γίνοται οι χρεώσεις στα φυσικά πετρώματα;;;


Η χρέωση των υλικών στον χώρο της φυσικής πέτρας αποτελεί πάντα σημείο σύγχυσης για τους περισσότερους καταναλωτές. Το παρόν κείμενο θα προσπαθήσει να ξεδιαλύνει οποιαδήποτε απορία γύρω από αυτές τις χρεώσεις… Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες με τις οποίες γίνονται οι χρεώσεις στα φυσικά πετρώματα στην λιανική αγορά: Με βάση το τετραγωνικό, με βάση το […]

Περισσότερα
Αδιαβροχοποίηση Μαρμάρου

Αδιαβροχοποίηση μαρμάρου


Ο πρώτος κανόνας της αδιαβροχοποίησης της πέτρας είναι… ποτέ μην εφαρμόζετε τυφλά μια αδιαβροχοποίηση. Αλλά όλα τα μάρμαρα πρέπει να αδιαβροχοποιηθούν, σωστά; Χμμμμ…Λοιπόν, ξέρω πως το διαδίκτυο σας είπε πως ναι…αλλά θέλετε να μάθετε ένα μικρό μυστικό για την αδιαβροχοποίηση;…αυτά είναι ΒΛΑΚΕΙΕΣ! Σωστά… ίσως να μη χρειαστεί να να εφαρμόσετε αδιαβροχοποίηση. Το πρώτο βήμα είναι […]

Περισσότερα
Γιατί πρέπει να βλέπετε την φυσικη πέτρα

Γιατί πρέπει να βλέπετε την φυσική πέτρα από κοντά


Οι μοναδικές παραλλαγές της φυσικής πέτρας καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό το να δείτε όλο το κομμάτι από κοντά ώστε να αποφασίσετε εάν θα συμπεριλάβετε ή θα αποφύγετε τις διαφοροποιήσεις που ενέχει η πλάκα όπως οι φλέβες και οι διαφορές χρώματος. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιλογή του τέλειου πάγκου εργασίας, δαπέδου, επένδυσης από […]

Περισσότερα