Τυποποίηση Μαρμάρων

Η τυποποίηση του μαρμάρου

Η βιομηχανοποίηση, από το πρώτο στάδιο της αντικατάστασης των χειρονακτικών εργασιών με μηχανές, έφερε τη μαζικότητα στη βιομηχανική παραγωγή γεγονός που σήμαινε τη συνεχή επανάληψη αυτού του αντικειμένου. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάγκη δημιουργίας τυποποίησης των προϊόντων που αρχικά ονομάστηκε βιομηχανική τυποποίηση. Ήταν αυτή που έκανε δυνατή τη μαζική παραγωγή πανομοιότυπων αγαθών που μοιράζοντας το κόστος στο μεγάλο τους αριθμό τα φτηναίνει σημαντικά, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν. Αρχικά ιδρυθήκαν οι εθνικοί φορείς τυποποίησης σ’ όλες τις βιομηχανικές χώρες και αργότερα δημιουργηθήκαν οι διεθνείς και διακρατικοί οργανισμοί, οπότε και η τυποποίηση ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Όταν οι απαιτήσεις των καταναλωτών από ποσοτικές έγιναν και ποιοτικές, άρχισε η επεξεργασία διαφόρων ποιοτικών και αισθητικών κριτηρίων. Έτσι, η εξασφάλιση σταθερών διαστάσεων και ιδιοτήτων επεκτάθηκε αναγκαστικά και σε πρόσθετες ποιοτικές προδιαγραφές όπως στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας κ.λ.π. Οι φορείς τυποποίησης στις σύγχρονες βιομηχανικές χώρες έχουν καλύψει θετικά αυτές τις νέες απαιτήσεις και εποπτεύουν εκτός από την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση, την έρευνα, τους ελέγχους και την εκπαίδευση.

Τα Εθνικά Ιδρύματα Τυποποίησης είναι εκείνα που διαμορφώνουν τους κι κανονισμούς και τις προδιαγραφές, κάτω όμως από αυστηρά καθορισμένες αρχές. Τα σχετικά με το μάρμαρο πρότυπα πρέπει να είναι κοινό έργο των επιχειρήσεων εξόρυξης και επεξεργασίας, των εμπόρων, των τεχνητών και επιστημόνων, αλλά και των καταναλωτών. Το δημόσιο πρέπει, να συμμετέχει ως συντονιστής και να εποπτεύει άμεσα για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Οι φορείς τυποποίησης έχουν αποκτήσει και έναν άλλο ρόλο περισσότερο σοβαρό, για χώρες όπως η δική μας. Αποτελούν ουσιαστικά τους μηχανισμούς που προφυλάγουν την παραγωγή προϊόντων από την εισβολή ή άλλων εγχώριων κατώτερης ποιότητας. Η τυποποίηση είναι εκείνη που στις αναπτυγμένες χώρες διαμορφώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, τα κάνει να προσαρμόζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις και επομένως επιθυμητά στην εσωτερική και διεθνή κατανάλωση και χρήση.

Σήμερα, η αναγκαιότητα της τυποποίησης τους γίνεται περισσότερο εμφανής στην παραγωγή, στις συναλλαγές και ιδιαίτερα στο εξωτερικό εμπόριο. Όμως, ακόμη και σήμερα, η τυποποίηση δεν είναι ενιαία, αλλά πιστή αντιγραφή ξένων προδιαγραφών και κανόνων. Αυτές υιοθετούνται και προωθούνται μαζί με προϊόντα εισαγωγής, ενώ τα αντίστοιχα εγχώρια έχουν ενδεχομένως καλύτερες ιδιότητες και συμπεριφορά. Αντίστροφα, πολλά εγχώρια προϊόντα προωθούνται στην ντόπια και διεθνή αγορά με πολλά μειονεκτήματα, αποτυγχάνουν κατά τη χρήση και δυσφημούν τα ίδια, αλλά και όλο τον κλάδο της μαρμαροβιομηχανίας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) είναι σε μέγεθος, έκταση και κυρίως σε εξοπλισμό πολύ ελλιπής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες. Δεν έχει ουσιαστικές διασυνδέσεις με την εκπαίδευση και την έρευνα. Έτσι, σι σχετικές με το μάρμαρο προδιαγραφές είναι έργο άλλων κρατικών φορέων ή αποτελούν αντίγραφα άλλων δυτικών χωρών.

Επειδή δεν υπάρχουν πρακτικοί κανονισμοί π.χ. εκμετάλλευσης, γίνεται τεράστια φθορά στον σημαντικότατο αυτό ορυκτό πλούτο της χώρας μας. Πολλές φορές και το περιβάλλον καταστρέφεται αδικαιολόγητα. Η εξαγωγή ακατέργαστων όγκων σε χαμηλές τιμές, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για δυσφήμιση των ελληνικών πιθανά εσωτερικά ελαττώματα. Αλλά και τα κατεργασμένα προϊόντα υποφέρουν από την ανυπαρξία προδιαγραφών. Η ποιότητα δεν είναι σταθερή, οι διαστάσεις ποικίλλουν, η έκταση επεξεργασίας είναι αμφισβητήσιμη. Η απουσία επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης στον κλάδο κάνει αμφίβολη τη βιωσιμότητα των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων μαρμάρου που είναι οι περισσότερες.

Αυτά και πολλά άλλα προβλήματα των Ελληνικών μαρμάρων μπορούν να λυθούν με την προγραμματισμένη τυποποίησή τους που πρέπει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα σφαιρικά. Δηλαδή, δε θα λύνει τα προβλήματα του κλάδου απομονωμένα από εκείνα συναφών κλάδων ή από θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο ίδρυμα τυποποίησης θα έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της διαμόρφωσης ελληνικών προδιαγραφών για τα μάρμαρα, τις μεθόδους δοκιμών και ελέγχων, την κατεργασία, τη διακίνηση και τις βιομηχανικές εφαρμογές όλων των προϊόντων του μαρμάρου. Το ίδρυμα αυτό πρέπει να έχει και την ευθύνη της διασύνδεσης της παραγωγής και διακίνησης με την εκπαίδευση και την έρευνα σε αμφίδρομη βάση.

Οι επιχειρήσεις μαρμάρου θα ενημερώνονται έτσι άμεσα για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις καταναλωτικές τάσεις, για τη συμπεριφορά των υλικών και των προϊόντων τους στις ποικίλες εφαρμογές. Παράλληλα όμως θα ενημερώνουν και τους σχετικούς επιστημονικούς κλάδους για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους και θα αναζητούνται από κοινού λύσεις. Αυτός ο εθνικός οργανισμός θα διαθέτει στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες μαρμάρου πρότυπες μεθόδους ταξινόμησης, αξιολόγησης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και τυποποιημένες μεθόδους ορθολογιστικής εξόρυξης. Θα απαλλάξει έτσι τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις από περιττά έξοδα και θα τις βοηθήσει να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά για την αύξηση της παραγωγής και των αποθεμάτων. Με τις προδιαγραφές διαχείρισης και συναλλαγών θα συστηματοποιηθούν οι υπεργολαβίες.

Έτσι, υπεργολάβοι μαρμαράδες θα εργάζονται με τυποποιημένα υλικά έχοντας στη διάθεσή τους βέβαια και εκπαιδευμένο προσωπικό. Η διασύνδεση του Οργανισμού Τυποποίησης με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορεί περιοδικά να καθορίζει προδιαγραφές δοκιμών νέων μαρμάρων για συμπεριφορά κατά τη χρήση, να ελέγχει τα προϊόντα τους, να περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και έτσι να παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση και διαφήμιση. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης πρέπει με τη θέσπιση προδιαγραφών να περιορίσει τις εισαγωγές μαρμάρων που ορισμένα είναι στην πραγματικότητα κατώτερα των ελληνικών.

Η προγραμματισμένη ελληνική παραγωγή, ελεγμένη και δοκιμασμένη με τα καθιερωμένα πια ελληνικά πρότυπα, θα μπορεί να διεκδικήσει μια πολύ υψηλή θέση και στο διεθνή χώρο. Διαθέτοντας το πιστοποιητικό ποιότητας του Οργανισμού Τυποποίησης τα ελληνικά μάρμαρα μπορούν να επιβεβαιώσουν την απαράμιλλη αξία τους και να κερδίσουν περισσότερους φίλους, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;;; Καλέστε μας στο 210-6827496 ή επισκεφτείτε κάποια από τα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα για να βρείτε περισσότερες φωτογραφίες και πληροφορίες.

Μάρμαρα Νικολάκη – Όριο μας η φαντασία σας

Carrara Marble

Video: Εξόρυξη μαρμάρου Carrara


Video: Εξόρυξη μαρμάρου Carrara. Το συγκεκριμένο εντυπωσιακό βιντεάκι έχει γυριστεί στις Ιταλικές Άλπεις όπου εξορρύσεται και το μάρμαρο Carrara. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο μάρμαρο;;; Κάντε κλικ στο παρακάτω link και θα βρείτε πληροφορίες και τιμές για τα μάρμαρα Carrara. Link: Μάρμαρα Carrara Θέλετε να μάθετε περισσότερα;;; Καλέστε μας στο 210-6827496 ή επισκεφτείτε […]

Περισσότερα
ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Πως να γυαλίσετε ένα μάρμαρο


Πως να γυαλίσετε ένα μάρμαρο … Όμορφο, αλλά ευαίσθητο, το μάρμαρο είναι το πιο δημοφιλές είδος φυσικού πετρώματος για την διακόσμηση του σπιτιού. Όταν εκτεθεί σε καθημερινή φυσιολογική φθορά, το μάρμαρο μπορεί εύκολα να αποκτήσει γρατσουνιές που μειώνουν την φυσική του λάμψη και την απαλή αίσθηση. Για να αποκατασταθεί η μεταξένια εμφάνιση του πρόσφατα στεγανοποιημένου […]

Περισσότερα
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες

Φυσικομηχανικές Ιδιότητες μαρμάρων


Η ποιότητα και κατά συνέπεια η καταλληλότητα ενός διακοσμητικού πετρώματος για χρήση του σε διάφορες κατασκευές καθορίζεται από μια σειρά παράγοντες οι κυριότεροι των οπίων είναι: Η χρωματική και αισθητική του εμφάνιση Η παρουσία φλεβιδίων, η διάταξη και το χρώμα τους Η παρουσία και η συχνότητα εγκλεισμάτων και “λεκέδων” Οι φυσικομηχανικές του ιδιότητες Από τους […]

Περισσότερα
Πως γίνονται οι χρεώσεις

Πως γίνοται οι χρεώσεις στα φυσικά πετρώματα;;;


Η χρέωση των υλικών στον χώρο της φυσικής πέτρας αποτελεί πάντα σημείο σύγχυσης για τους περισσότερους καταναλωτές. Το παρόν κείμενο θα προσπαθήσει να ξεδιαλύνει οποιαδήποτε απορία γύρω από αυτές τις χρεώσεις… Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες με τις οποίες γίνονται οι χρεώσεις στα φυσικά πετρώματα στην λιανική αγορά: Με βάση το τετραγωνικό, με βάση το […]

Περισσότερα
Αδιαβροχοποίηση Μαρμάρου

Αδιαβροχοποίηση μαρμάρου


Ο πρώτος κανόνας της αδιαβροχοποίησης της πέτρας είναι… ποτέ μην εφαρμόζετε τυφλά μια αδιαβροχοποίηση. Αλλά όλα τα μάρμαρα πρέπει να αδιαβροχοποιηθούν, σωστά; Χμμμμ…Λοιπόν, ξέρω πως το διαδίκτυο σας είπε πως ναι…αλλά θέλετε να μάθετε ένα μικρό μυστικό για την αδιαβροχοποίηση;…αυτά είναι ΒΛΑΚΕΙΕΣ! Σωστά… ίσως να μη χρειαστεί να να εφαρμόσετε αδιαβροχοποίηση. Το πρώτο βήμα είναι […]

Περισσότερα
Γιατί πρέπει να βλέπετε την φυσικη πέτρα

Γιατί πρέπει να βλέπετε την φυσική πέτρα από κοντά


Οι μοναδικές παραλλαγές της φυσικής πέτρας καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό το να δείτε όλο το κομμάτι από κοντά ώστε να αποφασίσετε εάν θα συμπεριλάβετε ή θα αποφύγετε τις διαφοροποιήσεις που ενέχει η πλάκα όπως οι φλέβες και οι διαφορές χρώματος. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιλογή του τέλειου πάγκου εργασίας, δαπέδου, επένδυσης από […]

Περισσότερα